Gurbetçiler, Türkiye’ye yanında ne götürebilir ne götüremez?

Her yıl izin döneminde binlerce gurbetçi gümrüklerde yanında götürdüğü eşyalar nedeni ile sorun yaşamaya devam ediyor. Sıla yolunda gurbetçilerin yanlarında Türkiye’ye sokabilecekleri ürünler hakkında önemli kısıtlamalar mevcut. Fakat yurtdışında yaşayan gurbetçilerin büyük bölümü bu kısıtlamalardan ve yasal sorumluluklardan habersiz.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı yönetmelik gurbetçilerin sıla yolunda yanlarında sorunsuz şekilde Türkiye’ye götürebilecekleri eşyalar hakkında önemli detaylar veriyor.

Yönetmelikte bir çok ürün için yasal sınırlar getirilirken, yasal sınırlarından fazla ya da ticari amaç taşıdığından şüphe edilen ürünler için cezai işlem söz konusu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü konu hakkında resmi internet sitesi üzerinden gurbetçilerden gelen soruları yanıtladığı detaylı bir açıklama yayınladı.

Soru ve cevaplar ile yolcuların yanında götürebilecekleri eşyalar hakkında açıklamalar şöyle:

Yolcu beraberi eşya nedir?

Yolcunun beraberinde getirdiği, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyadır.(eşya listesi için tıklayınız)

Yolcu beraberi eşyayı kimler, nasıl getirebilir?

Gümrük Kapılarımızdan diğer ülkelere giden ve geri gelen yolcular, seyahat ettikleri ülkede en az üç gün (3) geçirmeleri halinde yolcu beraberi kişisel ve hediyelik eşya getirebilirler. Yolcular seyahat ettikleri ülkede en az üç gün (3) geçirmeden geldikleri ülkeye geri dönerlerse, bu kişiler yolcu beraberi kişisel ve hediyelik eşya muafiyeti hakkından yararlandırılamazlar.

Yolcu beraberi ‘’kişisel eşya’’ muafiyeti nedir?

2009/15481 sayılı Kararın “Kişisel eşya” başlıklı 58 inci maddesi ile Karar eki Ek-9 liste kapsamı eşyaya muafiyet tanınmıştır. Sayfanın sonunda yer verilen Ek-9 sayılı listenin (A) bölümünde belirtilen eşya sadece yolcu beraberinde, (B) bölümünde belirtilen eşya ise, yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir.

101 ekran LCD televizyonumu yanımda getirebilir miyim?

Hayır, 101 ekran 1 adet LCD televizyonun muafiyet kapsamında yurda sokulması mümkün değildir. Söz konusu eşya, yolcu beraberi kişisel eşya listesinde yer almakta olup yalnızca 55 ekrana kadar (55 dahil) 1 adetinin muaf olarak getirilebilmesi mümkündür.

Yolcu beraberi ‘’hediyelik eşya’’ muafiyeti nedir?

Hediyelik eşya muafiyeti, yolcunun beraberinde getirdiği ve her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır. Bu tutarın üzerinde olan ve 1500 Avro’ya kadar ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaların, vergisi ödenerek, ülkemize girişine izin verilir. Eşyanın Avrupa Birliği ülkelerinden getirilmesi halinde, diğer ülkelerden getirilmesi halinde ise %20 oranında vergi alınır.

Tanesi 2000 Euro olan 2 adet Notebook’u yanımda getirebilir miyim?

Hayır, söz konusu eşya, yolcu beraberi kişisel eşya listesinde yer almakta olup yalnızca kişi başı 1 adetine muafiyet uygulanmaktadır. Bu nedenle adedi 2000 Avro olan ve toplam kıymeti 4.000 Avro olan Notebook ticari gaye güttüğünden, muaf olarak ülkemize getirilebilmesi mümkün değildir.

Değeri 20 Avro olan 20 adet ütüyü yanımda getirebilir miyim?

Hayır, getiremezsiniz. Her ne kadar bahse konu eş- yanın toplam değeri hediyelik eşya muafiyet limiti olan 430 Avro’dan az olmasına rağmen, ticari boyutu olması nedeniyle ülkemize muafiyet kapsamında getirilmesi mümkün değildir.

Ek-9 sayılı listesinin (B) bölümünde yer alan eşya ve yolcu beraberinde getirilen ve kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın getirilmesi için yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonrası olarak tespit edilen sürelerin aşılması halinde süre uzatımı mümkün müdür?

Eşyanın geldiği gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce söz konusu süre aşımına neden olan durumun mücbir sebep ve beklenmeyen halden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bir defayla sınırlı olmak üzere en fazla 3 aya kadar süre uzatımı yapılması mümkündür.

Yolcu beraberi eşya muafiyeti nasıl uygulanır?

Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Şöyle ki; mezkur Karar eki Ek-9’daki liste kapsamı eşya için muafiyet karşılarında yazılı miktar ile sınırlı olarak uygulanacaktır. Hem 430 Euro’luk yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet hakkı, hem de kişisel eşya muafiyet hakkı her bir yolcu başına Ek-9’daki listede yer alan eşya için karşılarında yazılı miktarlarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, listede yer alan eşya için eşyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilecektir. Liste kapsamı dışında kalan eşya için ise, getirilen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için eşyanın toplam kıymetinin 430 Avro’yu aşmaması gerekmektedir.

Yolcu beraberinde getirilen Ek-9 sayılı liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşya için muafiyet nasıl uygulanır?

Yurda giriş yapan yolcuların Karar eki Ek-9 liste kapsamı “A) Tüketim Maddeleri” bölümünde yer alan eşyaya, yolcu beraberinde olmak kaydıyla, muafiyet tanınacaktır. Tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir. Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir?

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?

18 yaş ve üzeri her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi uygulanır. Söz konusu vergi oranları eşyanın; AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda. Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmakta ve eşyanın; – Yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra gelmesi, – Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, – Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması, şartlarını taşıması gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet 150 ve 430 Avro değerindeki eşya için geçerlidir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

Yolcu beraberinde Türk Parası veya döviz getirilmesi/götürülmesi mümkün müdür?

Yolcuların Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye’ye getirmeleri serbesttir. Yolcular, 5000.-ABD Doları veya eşitine kadar efektifi ve en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını beraberlerinde yurt dışı- na çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye’de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.- ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına serbestçe çıkarabilirler.

Yolcu beraberinde kıymetli maden, taş ve eşya getirilmesi mümkün müdür?

Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.-ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eş- yasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.

Yolcu beraberinde silahlara nasıl işlem yapılır?

Yolcu beraberinde getirilen silahların ülkemize giriş izni olmaması durumunda, bu silahlara gümrüğe tabi diğer eşya gibi işlem tesis edilecektir.

Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?

Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır. Yolcu beraberinde cep telefonu getirmek mümkün müdür? Evet getirilebilir. Halihazırda, cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil) muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, ancak yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Karar eki Ek-9 listede belirtildiği gibi, yabancı misyon mensupları hariç, her bir yolcunun iki takvim yılında bir adet ile sınırlı olmak üzere, telefonun kıymetine bakılmaksızın cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirmeleri mümkün bulunmaktadır. Yolcuların cep telefonlarını Türkiye’de kullanabilmeleri için 131,5 TL tutarındaki harcı Vergi Dairelerine yatırmaları gerekmektedir

Yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde cep telefonu getirilebilir mi?

Hayır, hediyelik eşya statüsünde muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmesi mümkün müdür?

Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9’daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya re- çete vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacın girişine izin verilecektir.

Yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için bir ödeme yapmak gerekir mi?

Evet, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek olan elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere karşılarında gösterilen ücretler “Bandrol ücreti” adı altında TRT adına gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. Söz konusu bandrol ücreti, cihazın türüne göre 1 Avro ile 21 Avro arasında değişmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir